Årsmöte 2013

2013-05-26

Den 16 maj samlades 39 av kamratföreningens medlemmar på F 7. Divisionschefen på Transportflygdivisionen berättade med inlevelse till bilder om dramatiska operationer som genomförts med TP84 världen över. Tre kvart försenade kom vi igång med årsmötet. Se protokollet nedan. F 7 stabschef informerade oss om genomförda och kommande förändringar på Såtenäs Garnison. Dagen avslutade vi med gemensam middag på Parkmässen.

 

F 7 Kamratförening 
530 32 Såtenäs

 

Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2013-05-16


§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 39 mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.


§ 2. Val av mötesordförande
Sittande ordförande föreslogs leda mötet. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet.


§ 3. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Jan Wikström att vara mötessekreterare.


§ 4. Val av justeringsmän
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ulf Nylöf.


§ 5. Fastställande av dagordning
I kallelsen föreslagen dagordning godkändes att ligga till grund för årsmötesförhandlingarna.


§ 6. Årsmötet behörigen sammankallat
Beslutades att årsmötet blivit behörigen sammankallat.


§ 7. Årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs av sekreteraren. ”Verksamhetsberättelse för år 2012” godkändes och lades till handlingarna.


§ 8. Redovisning av kassarapport
Kassören Mats Karlsson redovisade föreningens ekonomiska ställning. Föreningens tillgångar vid årets slut var 179 328 kr. Av denna summa avser 133 861 kr kamratföreningens verksamhet, 23 754 kr flygplangruppen och 21 713 kr Bagarstugan. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.


§ 9. Medlemsavgift för år 2014
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 70 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

§ 10. Revisionsberättelse

Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen undertecknad av de båda revisorerna Kent Hansson och Håkan Lindeberg föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna.


§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden 2012-01-01- -2012-12-31. Mötet beslutade i enlighet därmed.


§ 12. Val av styrelse och arbetsutskott
Ingen i valberedningen var närvarande. Styrelse valdes enligt valberedningens förslag, som föredrogs av sekreteraren. Sammansättning av styrelsen blir:

Ordförande Nils Ullgren Omval på 1 år till 2014

Vice ordförande Olle Lansmark Vald på 2 år till 2014

Sekreterare Jan Wikström Vald på 2 år till 2014 

Vice sekreterare Lillemor Löf Nyval på 2 år till 2015

Kassör Mats Karlsson Vald på 2 år till 2014

Suppleant Erik Johansson Nyval på 2 år till 2015

Valberedningens förslag till arbetsgrupp:
Hans Dellenborg Nyval på 2 år till 2015
Per-Olof Kållberg Omval på 2 år till 2015
Lars-Erik Fagerholm Omval på 2 år till 2015
Karl-Erik Svensson i Borås Vald på 2 år till 2014
Stig-Arne Jacobson (redaktör) Omval på 2 år till 2015
Ingemar Gustavsson Vald på 2 år till 2014


§ 13. Val av två revisorer och en suppleant
I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent Hansson till 1.revisor (omval) och Håkan Lindeberg till 2.revisor (omval). Till revisorssuppleant valdes Olof Pettersson (omval). Samtliga valdes enligt stadgarna på ett år.


§ 14. Val av valberedning
Styrelsen föreslog att Olof Pettersson blir omvald i valberedningen och att ersättare för Ingela Mathiasson blir Håkan Johansson. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

 

§ 15. Föranmälda frågor
Sekreteraren meddelade att inga föranmälda frågor inkommit till styrelsen.
 

§ 16 Information från ordförandekonferens med FV-anknutna kamratföreningar
Ordföranden informerade om att det finns ett löst nätverk med FV-anknutna kamratföreningar. Vid den senaste ordförandekonferensen i Uppsala diskuterades främst Allan Widmans utredning om veteraner och utlandsveteraner, Björn Anderssons utredning om kamratföreningar samt anslutning till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

Högkvarteret vill endast ha en samtalspartner i frågor om kamratföreningar. De har valt att denna samtalspartner är SMKR. Detta har stadfästs i ett avtal mellan Högkvarteret och SMKR. De kamratföreningar som önskar få sin röst hörd gentemot Högkvarteret måste vara anslutna till SMKR. Flertalet av de FV-anknutna kamratföreningarna har valt att bli medlemmar i SMKR.


§ 17. Styrelsens förslag om medlemskap i SMKR
F 7 Kamratförening har tidigare varit medlem i SMKR. Eftersom riksföreningen inte gagnade vår förening beslutade årsmötet för ett antal år sedan om utträde ur SMKR. Med anledning av ändrade förhållanden enligt § 16 föreslår styrelsen att F 7 Kamratförening åter ansluter sig till SMKR. Medlemsavgiften är för närvarande 2 kr/medlem. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.


§ 18 Fråga om föreningens logotype
Ordföranden visade den rockslagsnål som delades ut till medlemmar i F 7 Kamratförening när den var nystartad. Sekreteraren har fått offert från Sporrong, som har kvar stansen och kan göra nya nålar till ett pris av cirka 20 kr/st. Mötesdeltagarna visade inget intresse av att återuppta tillverkningen av nålen.

Den logotype Ronny Andersson skapade för F 7 för cirka 50 år sedan används fortfarande flitigt av flottiljens personal trots att den inte är officiell. Ordföranden föreslog att F 7 Kamratförening antar en lätt omarbetad version som sin logotype. Mötet beslutade att styrelsen får gå vidare med utveckling av föreningens logotype.


§ 19 Kommande föreningsaktiviteter
Styrelsen presenterade föreningens planerade aktiviteter resten av 2013 enligt följande:
• Flottiljens Dag den 31 augusti. Kamratföreningen äter gemensam lunch på Parkmässen.
• Bussresa till Robotmuseet i Arboga den 14 september.
• Förhoppning om C F 7 inbjudan till F 7 årsorientering i december.

 

§ 20 Övriga frågor

På fråga om läget med A32 Lansen redovisade sekreteraren att kamratföreningens medlemmar slutfört uppdraget att restaurera flygplanet till flygdugligt skick. Det är nu överlämnat till Swedish Air Force Historic Flight på Såtenäs med målsättningen att det skall införas på civilt luftfartsregister och få flygtillstånd. Våra medlemmar fortsätter vårda flygplanet.

Ulf Nylöf, som ingår i styrelsen för Swedish Air Force Historic Flight, berättade om dess verksamhet.

Stig-Arne Jacobson fortsätter som redaktör för Såtenäsgripen. Han vädjade om ”spontanbidrag” till nästa års utgåva.

Några medlemmar hade noterat att Lansen, Viggen och Gripen utanför vakten är borttagna och undrade varför. F 7 stabschef, Håkan Johansson, berättade att flygplanen är i behov av restaurering. Gripen är under ommålning och de två övriga står på Platta 1 i väntan på restaurering. För närvarande finns inga ekonomiska resurser att åtgärda dessa. Folke Johansson föreslog att flygplanen vänds åt motsatt håll när de återfår sin gamla plats. Som det var möttes flottiljens besökare av tre flygplan med stjärten vänd mot sig. Stabschefen lovade beakta detta förslag.


§ 22 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet informerade F 7 stabschef om genomförd omorganisation i Försvarsmakten samt genomförda och planerade förändringar på Såtenäs Garnison. Därefter åt 33 medlemmar middag på Parkmässen.

 

Jan Wikström
Sekreterare

Justeras:


Nils Ullgren                                  Ulf Nylöf