Årsmöte 2016

2016-06-01

Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2016-05-12


§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 38 mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Sittande ordförande föreslogs leda mötet. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet.


§ 3. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Jan Wikström att vara mötessekreterare.


§ 4. Val av justeringsmän
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Lars Larsson, Lidköping.


§ 5. Fastställande av dagordning
I kallelsen föreslagen dagordning godkändes att ligga till grund för årsmötesförhandlingarna.


§ 6. Årsmötet behörigen sammankallat
Beslutades att årsmötet blivit behörigen sammankallat.


§ 7. Årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs av sekreteraren. ”Verksamhetsberättelse för år 2015” godkändes och lades till handlingarna.


§ 8. Redovisning av kassarapport
Kassören Mats Karlsson redovisade resultat- och balansräkning för 2015. Föreningens tillgångar vid årets slut var 163 830 kr. Av denna summa avser 110 117 kr kamratföreningens verksamhet, 31 766 kr flygplangruppen och 21 946 kr Bagarstugan. Föreningens samlade tillgångar har minskat med 2 240 kr under året. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.


§ 9. Medlemsavgift för år 2017
Förra året beslutade årsmötet att höja medlemsavgiften till 100 kr. Styrelsen föreslog att medlemsavgiften blir oförändrad 100 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

§ 10. Revisionsberättelse

Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen undertecknad av de båda revisorerna Kent Hansson och Håkan Lindeberg föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna.


§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden 2015-01-01- -2015-12-31. Mötet beslutade i enlighet därmed.


§ 12. Val av styrelse och arbetsutskott
Valberedningen företräddes av Olof Pettersson. I det förslag valberedningen lämnat till styrelsen saknas suppleant och en ledamot i Arbetsgruppen. Dag Kjellberg, som föreslogs bli vice ordförande, har inte lämnat definitivt besked om han ställer upp. Styrelse och Arbetsgrupp valdes enligt valberedningens förslag med tillägget att Dag Kjellberg väljs på ett år under förutsättning att han accepterar att bli vice ordförande. På förslag från Ingemar Gustavsson valdes Hans Katsler att komplettera Arbetsgruppen. Enligt förslag från valberedningen beslutades att styrelsen får tillsätta suppleant till styrelsen.
Sammansättning av styrelsen blir:

Ordförande:         Nils Ullgren. Omval på 1 år till 2017

Vice ordförande:  Dag Kjellberg. Vald på 1 år till 2017

Sekreterare:         Jan Wikström. Omval på 2 år till 2018

Vice sekreterare:  Helene Kjellström. Vald på 2 år till 2017

Kassör:                 Mats Karlsson. Omval på 2 år till 2018

Suppleant:             Tillsätts av styrelsen

Sammansättning av Arbetsgrupp:

Ingemar Gustavsson, sammankallande:  Omval på 2 år till 2018
Hans Dellenborg:                                      Vald på 2 år till 2017
Per-Olof Kållberg:                                     Vald på 2 år till 2017
Karl-Erik Svensson i Borås:                      Omval på 2 år till 2018
Hans Katsler:                                            Nyval på 2 år till 2018
Stig-Arne Jacobson (redaktör):                 Vald på 2 år till 2017


§ 13. Val av två revisorer och en suppleant
I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent Hansson till 1.revisor (omval) och Håkan Lindeberg till 2.revisor (omval). Till revisorssuppleant valdes Olof Pettersson (omval). Samtliga valdes enligt stadgarna på ett år.


§ 14. Val av valberedning
Styrelsen föreslog att Olof Pettersson och Stefan Järkeborn blir omvalda till valberedning på ett år. Stefan anser att det är bättre med någon annan, eftersom han numera tjänstgör i Skövde. Ordföranden avser vädja till Stefan att han accepterar att ingå i valberedningen ett år till. Olof Pettersson anser valberedningens arbete så betungande att den bör bestå av tre ledamöter. Detta kräver ändring av stadgarna. Mötet beslutade omval av Olof och Stefan på ett år.


§ 15. Föranmälda frågor
Sekreteraren meddelade att inga föranmälda frågor inkommit till styrelsen.


§ 16 Information från SMKR representantskapsmöte
Styrelsen utsåg Stig-Arne Jacobson att representera föreningen vid SMKR representantskapsmöte 26-27 april. Tyvärr var Stig-Arne förhindrad av sjukdom att delta. Han kunde vid dagens möte referera vad som beslutats vid SMKR-mötet. Av allmänt intresse kan nämnas att Anders Emanuelsson omvaldes som förbundsordförande på två år. Jan-Olof Johansson omvaldes som kanslichef. Han är den som sköter kontakterna med kamratföreningar.


§ 17 Övriga frågor
Veterandagen den 29 maj högtidlighålls med traditionsenlig ceremoni på Gärdet i Stockholm med närvaro av kungen. Alla veteraner är välkomna att delta.

Den 2 juli anordnar F 7 en anhörigdag främst avsedd för anhöriga till anställda vid Såtenäs garnison. Flottiljchefen har vänligheten bjuda in F 6 och F 9 kamratföreningar. Deltagarantalet är begränsat och särskild anmälan krävs. F 7 Kamratförening avser skicka skriftlig inbjudan till alla medlemmar.

Ingemar Gustavsson informerade om Arbetsgruppens och styrelsens planer på att anordna en resa till Malmen 27-28 augusti, då flygvapnet firar sin 90-åriga historia med stor flygdag. Alla medlemmar i F 7 Kamratförening får skriftlig inbjudan.

Sekreteraren och Ulf Nylöf orienterade om A 32 Lansen, som numera förvaras och vårdas av Swedish Air Force Historic Flight med stöd av kamratföreningens medlemmar.

Ordföranden orienterade om pengarna föreningen disponerar för A 32 och Bagarstugans räkning. De är vikta för dessa ändamål och förbrukas vid behov. Något planerat tillskott sker inte.

F 7 nye stabschef överstelöjtnant Anders Wendel har visat intresse för kamratföreningen. Han har presenterat sig själv vid ett styrelsemöte. Ordföranden och sekreteraren har inlett samtal med stabschefen om ett framtida kontrakt mellan flottiljen och kamratföreningen.


§ 18 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för fortsatt förtroende och för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat.

 

Efter årsmötet informerade överstelöjtnant Anders Wendel om aktuell verksamhet vid F 7. I sommar påbörjas ett omfattande arbete med omläggning av bana 01/19. F 7 har fått uppgiften att sätta upp krigsförband för försvar av Sverige. Detta har höjt motivationen hos medarbetarna som påbörjat ett mödosamt arbete med krigsplanläggning. F 7 skall bland annat svara för två krigsdivisioner med JAS 39.

Stabschefen och 34 av kamratföreningens medlemmar samlades på kvällen för gemensam middag på Parkmässen.

 


Jan Wikström
Sekreterare

Justeras:

 


Nils Ullgren                                 Lars Larsson