Årsmötesprotokoll

2017-05-12

Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2017-05-03


§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 32 mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Under året avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.

 

§ 2. Val av mötesordförande
Sittande ordförande föreslogs leda mötet. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet.


§ 3. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Jan Wikström att vara mötessekreterare.


§ 4. Val av justeringsmän
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Lars Larsson, Lidköping.


§ 5. Fastställande av dagordning
I kallelsen föreslagen dagordning godkändes att ligga till grund för årsmötesförhandlingarna.


§ 6. Årsmötet behörigen sammankallat
Beslutades att årsmötet blivit behörigen sammankallat.


§ 7. Årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs av sekreteraren. ”Verksamhetsberättelse för år 2016” godkändes och lades till handlingarna.


§ 8. Redovisning av kassarapport
Kassören Mats Karlsson redovisade resultat- och balansräkning för 2016. Föreningens tillgångar vid årets slut var 161 448 kr. Av denna summa avser 107 335 kr kamratföreningens verksamhet, 32 166 kr flygplangruppen och 21 946 kr Bagarstugan. Föreningens samlade tillgångar har minskat med 2 382 kr under året. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.


§ 9. Medlemsavgift för år 2017
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften blir oförändrad 100 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 10. Revisionsberättelse
Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen undertecknad av de båda revisorerna Kent Hansson och Håkan Lindeberg föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna.


§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden 2016-01-01- -2016-12-31. Mötet beslutade i enlighet därmed.


§ 12. Val av styrelse och arbetsutskott
Valberedningen bestående av Olof Pettersson och Stefan Järkeborn var inte närvarande. I det förslag valberedningen lämnat till styrelsen saknas vice ordförande och suppleant i styrelsen. Ordförandens begäran om förslag från mötesdeltagarna på dessa poster möttes med tystnad.

Valberedningen förslag till ledamöter i Arbetsgruppen var två omval och två nyval. Karl-Erik Svensson i Borås vald till 2018 har avlidit i år. Eftersom tre positioner var föremål för val vid årsmötet och fyra namn var föreslagna, valde mötet alla fyra för att hålla antalet deltagare i Arbetsgruppen oförändrat. Styrelse och Arbetsgrupp valdes enligt valberedningens förslag.

Sammansättning av styrelsen blir:
Ordförande Nils Ullgren Omval på 1 år till 2018
Vice ordförande -
Sekreterare Jan Wikström Vald på 2 år till 2018
Vice sekreterare Helene Kjellström Omval på 2 år till 2019
Kassör Mats Karlsson Vald på 2 år till 2018
Suppleant -

Sammansättning av Arbetsgrupp:
Ingemar Gustavsson, sammankallande Vald på 2 år till 2018
Hans Dellenborg Omval på 2 år till 2019
Bertil Jern Nyval på 2 år till 2019
Ove Larsson Nyval på 2 år till 2019
Hans Katsler Vald på 2 år till 2018
Stig-Arne Jacobson (redaktör) Omval på 2 år till 2019


§ 13. Val av två revisorer och en suppleant
I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent Hansson till 1. revisor (omval) och Håkan Lindeberg till 2. revisor (omval). Till revisorssuppleant valdes Olof Pettersson (omval). Samtliga valdes enligt stadgarna på ett år.
 

§ 14. Val av valberedning
Stefan Järkeborn önskar inte bli omvald. Styrelsen föreslog att Olof Pettersson blir omvald och att Ove Larsson blir ny ledamot i valberedning. Ingen av dem var närvarande, men styrelsen har förvissat sig om att de är villiga ingå i valberedningen. Olof och Ove valdes på ett år.


§ 15. Föranmälda frågor
Sekreteraren meddelade att inga föranmälda frågor inkommit till styrelsen.


§ 16 Information om verksamheten på F 7 Gårds- och Flottiljmuseum 2017
Ordföranden orienterade om det avtal som är på gång att tecknas mellan F 7 och Kamratföreningen om ömsesidigt stöd. F 7 stödjer oss bland annat med lokaler och porto för upp till fyra utskick per år till medlemmarna. Kamratföreningen kan hjälpa F 7 med bland annat öppethållning av muséet.

Månaderna maj till september skall F 7 Gårds- och Flottiljmuseum förutom varannan torsdag hållas öppet söndagar klockan 14-18. Ordföranden vädjade till mötesdeltagarna att frivilligt anmäla sig att hjälpa till med öppethållningen.


§ 17 Information från SMKR representantskapsmöte
Stig-Arne Jacobson var anmäld till SMKR representantskapsmöte, men fick förhinder att delta. Vid centralt möte med SMKR i Enköping 4-5 april deltog sekreteraren.

SMKR är paraplyorganisation för samtliga försvarsanknutna kamratföreningar. F 7 Kamratförening är medlem i SMKR. Högkvarteret för dialog med SMKR som enda part i frågor rörande kamratföreningar. I ÖB produktionsorder till förbandscheferna har dessa fått uppdraget att stödja kamratföreningar knutna till respektive förband. Förbandscheferna uppmanas teckna avtal om ömsesidigt stöd med anknutna kamratföreningar. Förutom vår förening är F 6 och E 1 Kamratföreningar knutna till F 7.

Vid mötet i Enköping bestämdes att indela SMKR i sex geografiska regioner. Avsikten är att representanter från kamratföreningar i en region skall träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, ge tips till varandra och om lämpligt samordna vissa aktiviteter.


§ 18 Övriga frågor
Mats Karlsson väckte frågan om det finns intresse för att kamratföreningen startar en sida på Facebook. Mötet diskuterade frågan men tog inte ställning för eller emot.

Ingemar Gustavsson informerade om Arbetsgruppens och styrelsens planer på att anordna en resa till Karlskrona för guidad tur i staden och besök på Marinmuseet. Han fick förslaget att även besöka museet för rörligt kustartilleri på Aspö. Mötet rekommenderade att resan sker
med en övernattning och att den genomförs i september. Förslag framfördes att resan samordnas med F 6 Kamratförening.

Stig-Arne Jacobson informerade om att Sverige står som värd för nordiskt kamratföreningsmöte i år. Det genomförs i Halmstad 14-18 juni. Vår förening representeras av Stig-Arne.


§ 18 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för fortsatt förtroende och för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat.


Efter årsmötet informerade flottiljchefen om aktuell verksamhet vid F 7. Han är numera chef över krigsförbandet 7:e flygflottiljen, som omfattar Såtenäs garnison. Garnisonen består av, förutom F 7, representanter för tolv andra myndigheter och företag. Utanför garnisonen har F 7 bland annat två divisioner på Malmen, svarar för statsflyget på Bromma/Arlanda och bemannar 25 befattningar på Papa-basen i Ungern. Från Papa opererar tre transportflygplan C-17, som disponeras av tio NATO-länder samt Finland och Sverige. Nu förbereder flottiljen medverkan i försvarsmaktsövningen Aurora veckorna 37-39. Från november och sex månader framåt ingår F 7-personal och Herkules i FM02 med basering i Mali.

Flottiljchefen och 26 av kamratföreningens medlemmar samlades på kvällen för gemensam middag på Parkmässen.

 


Jan Wikström
Sekreterare
Justeras:

 


Nils Ullgren Lars Larsson