Halvårsgenomgång på F 7

2017-07-02

34 medlemmar i F 7 Kamratförening anmälde sig till halvårsgenomgången den 29 juni. Vi fick tillsammans med personalen vid Såtenäs garnison information om läget i Försvarsmakten och på F 7.

Flottiljchefen inledde med att prata om den förändrade omvärldssituation vi nu lever i. Den har medfört stora utmaningar för Försvarsmakten. F 7 är nu ett krigsförband och mycket av det som avvecklats skall nu återhämtas. Ett exempel är Rådabasen, som åter tagits i bruk. Två av kortbanorna på riksväg 44 har rustats upp och fått ny asfaltbeläggning. Rekrytutbildning genomförs med flera kullar i år. Nästa år kan värnpliktsutbildning återuppstå på F 7. Det finns stora utmaningar framöver. Flottiljchefen ser med tillförsikt fram emot att dessa kommer att antas och lösas, mycket tack vare F 7- andan.

Befälssystemet
Vi fick en föredragning om Trebefälssystemet av flottiljförvaltaren. 2009 ersattes ny befälsordning (NBO) av nuvarande Trebefälssystem i Försvarsmakten. Yrkesofficerarna indelas i taktiska officerare och specialistofficerare. De senare har graderna 1:e sergeant, fanjunkare och förvaltare. Högste företrädaren är flottiljförvaltaren. Taktiska officerarna har de traditionella graderna fänrik till general. Den tredje kategorin är soldater, sjömän och gruppbefäl med graderna menig, korpral och sergeant. Trots att Trebefälssystemet funnits i snart åtta år finns fortfarande vissa oklarheter vad beträffar kraven i karriärsstegarna.

NOR och utmärkelser
Flottiljchefen uppmärksammade de som tjänstgjort i statlig tjänst i 30 år med utmärkelsen för nit och redlighet (NOR). Han delade ut diplom till framstående idrottare. Inte mindre än 70 anställda vid garnisonen deltog i Göteborgsvarvet.

Ställföreträdande flottiljchefen Marcus Björkgren avtackades eftersom han blir förflyttad till Högkvarteret den 1 augusti. Tjänsteförrättande efterträdare blir nuvarande stabschefen Anders Wendel.

Soldatutbildning
Chefen för basenheten orienterade om GU-ny, grundutbildning som bygger på frivillighet och plikt. Den återupptagna värnplikten innebär att 4000 ungdomar rycker in nästa år till grundutbildning i Försvarsmakten. Den består av grundläggande militär utbildning (GMU), befattningsutbildning (exempelvis hjälpmekaniker) och förbandsutbildning i form av en slutövning.

Mali
Chefen för transport- och specialflygenheten informerade om FN-förbandet FM02 som nu förbereds. 60 flygvapenanställda och en TP84 Herkules kommer att verka i Mali från november i år till maj 2018. Där kommer taktiska flygtransporter att genomföras med cirka 100 flygtimmar per månad som stöd till FN-trupperna i landet.

Aurora
Senaste försvarsmaktsövningen (FMÖ) genomfördes 1993. 11-29 september i höst skall FMÖ Aurora genomföras med 14 760 övade. Förutom Försvarsmaktens personal och hemvärnet deltar enheter från USA, Frankrike, Finland, Estland och Litauen. Utgångsläget är ett strategiskt anfall från en fiktiv stat mot Sverige. Strid kommer att övas i Östersjö- och Mälarområdet.