Protokoll årsmöte 2015

2015-06-02

 


Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2015-05-20


§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 43 mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Sittande ordförande föreslogs leda mötet. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet.


§ 3. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Jan Wikström att vara mötessekreterare.


§ 4. Val av justeringsmän
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Göran Örtlund.


§ 5. Fastställande av dagordning
I kallelsen föreslagen dagordning godkändes att ligga till grund för årsmötesförhandlingarna.


§ 6. Årsmötet behörigen sammankallat
Beslutades att årsmötet blivit behörigen sammankallat.


§ 7. Årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs av sekreteraren. ”Verksamhetsberättelse för år 2014” godkändes och lades till handlingarna.


§ 8. Redovisning av kassarapport
Kassören Mats Karlsson redovisade resultat- och balansräkning för 2014. Föreningens tillgångar vid årets slut var 166 069 kr. Av denna summa avser 110 226 kr kamratföreningens verksamhet, 33 897 kr flygplangruppen och 21 946 kr Bagarstugan. Föreningens samlade tillgångar har minskat med 12 108 kr under året. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.


§ 9. Medlemsavgift för år 2016
Med anledning av att kamratföreningen gått med förlust de senaste åren föreslog styrelsen en höjning av medlemsavgiften 2016 till 100 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.


§ 10. Revisionsberättelse

Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen undertecknad av de båda revisorerna Kent Hansson och Håkan Lindeberg föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna.


§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden 2014-01-01- -2014-12-31. Mötet beslutade i enlighet därmed.


§ 12. Val av styrelse och arbetsutskott
Ingen i valberedningen var närvarande. I det förslag valberedningen lämnat till styrelsen saknas suppleant och en ledamot i Arbetsgruppen. Styrelse och Arbetsgrupp valdes enligt valberedningens förslag, som föredrogs av sekreteraren. Sammansättning av styrelsen blir:
Ordförande Nils Ullgren                   Omval på 1 år till 2016
Vice ordförande Olle Lansmark       Vald på 2 år till 2016

Sekreterare Jan Wikström               Vald på 2 år till 2016
Vice sekreterare Helene Kjellström Nyval på 2 år till 2017
Kassör Mats Karlsson                     Vald på 2 år till 2016
Suppleant -

Sammansättning av Arbetsgrupp:
Hans Dellenborg                      Omval på 2 år till 2017
Per-Olof Kållberg                     Omval på 2 år till 2017
Karl-Erik Svensson i Borås      Vald på 2 år till 2016
Stig-Arne Jacobson (redaktör) Omval på 2 år till 2017
Ingemar Gustavsson                Vald på 2 år till 2016
Ersättare för Lars-Erik Fagerholm saknas. -

Styrelsen fick i uppdrag att i samarbete med valberedningen finna lämplig suppleant och ledamot i Arbetsgruppen samt fick mandat att tillsätta dessa.


§ 13. Val av två revisorer och en suppleant
I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent Hansson till 1.revisor (omval) och Håkan Lindeberg till 2.revisor (omval). Till revisorssuppleant valdes Olof Pettersson (omval). Samtliga valdes enligt stadgarna på ett år.


§ 14. Val av valberedning
Styrelsen föreslog att Olof Pettersson blir omvald och Stefan Järkeborn (stabschef på F 7) blir vald till valberedning på ett år. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

 

§ 15. Föranmälda frågor

Sekreteraren meddelade att inga föranmälda frågor inkommit till styrelsen.


§ 16 Beslut om föreningens logotype
Det av styrelsen framtagna förslaget till logotype, som visats på hemsidan sedan i februari, beslutades bli kamratföreningens officiella logotype.


§ 17 Föreningens deltagande i F 7 flygdag
Försvarsmaktens huvudflygdag blir i år på F 7 den 4 juli. Då firas F 7 75 år och att TP 84 Herkules varit i tjänst på F 7 i 50 år.

Flottiljchefen har gett kamratföreningen i uppgift att hitta lämpliga fotografier som speglar flottiljens historia. Fotografierna skall bli en fotoutställning i hangaren för markutställning. Dessutom begär flottiljchefen hjälp med bemanningen av F 7 Gårds- och Flottiljmuseum under flygdagen. Intresserade till någon av uppgifterna kan höra av sig till ordföranden.

C F 7 har vänligheten att inbjuda F 6 och F 7 kamratföreningar till ”After Air Pub” i Hangar 94 med början klockan 1800.


§ 18 Information från ordförandekonferens för flygvapnets kamratföreningar
Representanter från flygvapnets kamratföreningar har brukat samlas vartannat år för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Årets konferens genomfördes i Luftstridsskolans (LLS) lokaler i Uppsala. Alla flygvapenanknutna kamratföreningar deltog utom de för F 6 och F 17. Nils Ullgren och Stig-Arne Jacobson representerade vår förening.

Vår ordförande redovisade kortfattat vad som avhandlades på konferensen. Stödet från moderförband visar sig vara mycket olika. Bäst stöd har de föreningar som tecknat avtal med moderförbandet. Där kan regleras vad förbandet förväntar sig för hjälp från föreningen och vad förbandet åtar sig att stödja föreningen med.


§ 19 Information om Veterankort
Försvarsmakten benämner alla som varit anställda inom försvaret, civila som militärer, för veteraner. De som dessutom tjänstgjort i utlandsstyrka kallas utlandsveteraner. Ansökan om veterankort skall skickas till moderförbandet. På F 7 handläggs detta av Anhörig & veteransamordnaren, Stefan Zetterström (tel: 0510-477600). Stefan deltog i mötet och berättade att all information och ansökan om veterankort kan göras på hemsidan www.veterankort.se. Med veterankort har man fördelar såsom rabatter m.m. Vilka dessa är redovisas på hemsidan.

 

§ 20 Övriga frågor

Ingemar Gustavsson informerade om den resa Arbetsgruppen håller på att planera till den 10-11 september. Om allt går i lås reser vi med buss till Malmslätt, där vi besöker 2. Hkp-skvadronen och Flygvapnets Flygskola. Om tiden räcker till kan vi även besöka Flygvapenmuseum. Resan medför en övernattning, som ännu inte är bokad. Inbjudan kommer med brev till alla medlemmar.

Evert Kagerin berättade att A32 Lansen, som nu disponeras av Swedish Air Force Historic Flight, står på domkrafter i hangar. Motorn är konserverad och flygplanet är fulltankat för att förebygga läckage. Inför flygdagen den 4 juli har flygplangruppen låtit tillverka en skylt med information om flygplanet. Avsikten är att det skall ställas ut på ”static display” bland veteranflygplanen.


§ 22 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för fortsatt förtroende och för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet informerade överstelöjtnant Anders Nyström, chef för Transport- och Specialflygenheten, om genomförda och planerade förändringar på Såtenäs Garnison. Han uppehöll sig huvudsakligen vid sin egen enhet. Den har bl.a. ansvar för flygtransport av kungahuset och regeringstjänstemän. På Papa-basen i Ungern, som opererar med C-17, har enheten 25 befattningshavare.

Efter mötet deltog 36 av kamratföreningens medlemmar i jubileumsmiddag på Parkmässen. Före maten bjöd kamratföreningen på mousserande vin för att högtidlighålla föreningens 50-årioga historia.

 


Jan Wikström
Sekreterare

Justeras:

 


Nils Ullgren                     Göran Örtlund