Protokoll från årsmötet 2014.

2014-06-16

Här kan du läsa det justerade protokollet från kamratföreningens årsmöte.

 

Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2014-05-27


§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 33 mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Detta kunde han göra med två ordförandeklubbor tillhöriga kamratföreningen. Den mindre har C F 7 sekreterare funnit i gömmorna i kanslihuset i år. Flera mötesdeltagare kunde intyga att den större klubban tillverkats av Bele Axelsson.


§ 2. Val av mötesordförande
Sittande ordförande föreslogs leda mötet. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet.


§ 3. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Jan Wikström att vara mötessekreterare.


§ 4. Val av justeringsmän
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gudrun Olausson.


§ 5. Fastställande av dagordning
I kallelsen föreslagen dagordning godkändes att ligga till grund för årsmötesförhandlingarna.


§ 6. Årsmötet behörigen sammankallat
Beslutades att årsmötet blivit behörigen sammankallat. Kallelsen fanns på föreningens hemsida 2014-05-06. Problem med tryckningen av medlemstidningen och önskan att få med denna i utskicket till medlemmarna medförde att kallelsen per post blev något försenad.


§ 7. Årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs av sekreteraren. ”Verksamhetsberättelse för år 2013” godkändes och lades till handlingarna.


§ 8. Redovisning av kassarapport
Kassören Mats Karlsson redovisade utgifter under 2013 och föreningens ekonomiska ställning. Föreningens tillgångar vid årets slut var 178 178 kr. Av denna summa avser 123 200 kr kamratföreningens verksamhet, 33 097 kr flygplangruppen och 21 880 kr Bagarstugan. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.


§ 9. Medlemsavgift för år 2015

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 70 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.


§ 10. Revisionsberättelse
Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen undertecknad av de båda revisorerna Kent Hansson och Håkan Lindeberg föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna.


§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden 2013-01-01- -2013-12-31. Mötet beslutade i enlighet därmed.


§ 12. Val av styrelse och arbetsutskott
Ingen i valberedningen var närvarande. Styrelse valdes enligt valberedningens förslag, som föredrogs av sekreteraren. Sammansättning av styrelsen blir:

Ordförande Nils Ullgren Omval på 1 år till 2015

Vice ordförande Olle Lansmark Omval på 2 år till 2016

Sekreterare Jan Wikström Omval på 2 år till 2016

Vice sekreterare Lillemor Löf Vald på 2 år till 2015

Kassör Mats Karlsson Omval på 2 år till 2016

Suppleant Erik Johansson Vald på 2 år till 2015

Valberedningens förslag till arbetsgrupp:
Hans Dellenborg Vald på 2 år till 2015
Per-Olof Kållberg Vald på 2 år till 2015
Lars-Erik Fagerholm Vald på 2 år till 2015
Karl-Erik Svensson i Borås Omval på 2 år till 2016
Stig-Arne Jacobson (redaktör) Vald på 2 år till 2015
Ingemar Gustavsson Omval på 2 år till 2016


§ 13. Val av två revisorer och en suppleant
I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent Hansson till 1.revisor (omval) och Håkan Lindeberg till 2.revisor (omval). Till revisorssuppleant valdes Olof Pettersson (omval). Samtliga valdes enligt stadgarna på ett år.


§ 14. Val av valberedning
Styrelsen föreslog att Olof Pettersson och Håkan Johansson blir omvalda i valberedningen. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

 

§ 15. Föranmälda frågor

Sekreteraren meddelade att inga föranmälda frågor inkommit till styrelsen.


§ 16 Information från centralt möte med SMKR
Stig-Arne Jacobson representerade kamratföreningen vid centralt möte med SMKR i Enköping 12-13 november. Cirka 100 deltagare kom från en stor del av landets försvarsanknutna kamratföreningar. Efter presentation av deltagarna vidtog grupparbeten. Mötet handlade mycket om stöd till veteraner och utlandsveteraner. Lokal kontaktperson efterlystes att anmälas till Försvarsmaktens Veteran- och anhörigsamordnare samt till övriga ideella organisationer som är berörda. Vår ordförande är anmäld som kontaktperson.


§ 17 Kommande föreningsaktiviteter
Tyvärr blir det ingen Flottiljens Dag i år. F 7 har en ansträngd ekonomi och vill dessutom koncentrera utåtriktad verksamhet till nästa år. Då kommer F 7 att svara för Försvarsmaktens huvudflygdag. Flottiljen fyller 75 år och F 7 har flugit med TP84 Herkules i 50 år. F 7 stabschef, Håkan Johansson, förvarnade om att flottiljen kan behöva hjälp från kamratföreningens medlemmar vid flygdagen.

Arbetsgruppen har föreslagit en höstresa med buss till Skåne 20-21 september. Första dagen ägnas åt besök i Ängelholms Flygmuseum. Övernattning kan ske i Maglarps vandrarhem vid Skälderviken. Andra dagen föreslås besök i Beredskapsmuseet: Batteri Helsingborg. Det är ett bevarat kustartilleri från ”kalla kriget”. Mötesdeltagarna gillade förslaget och uppmanade Arbetsgruppen fortsätta planeringen med föreslagen inriktning.


§ 20 Övriga frågor
Evert Kagerin berättade att A32 Lansen, som nu disponeras av Swedish Air Force Historic Flight, står på domkrafter. Motorn är konserverad och flygplanet är fulltankat för att förebygga läckage. Hydraulsystemet körs regelbundet för att hålla det i trim. Kamratföreningens flygplangrupp har inte varit engagerad under 2013. Evert vädjade till styrelsen att inte använda insamlade medel för A32 restaurering till annat än framtida behov av underhåll av A32.

Håkan Johansson berättade att Fortverket sett till att Bagarstugans elektriska installationer översetts. Spisen är reparerad. Kamratföreningens konto för Bagarstugan har inte belastats med några utgifter 2013.

Ordföranden informerade om att kamratföreningens museigrupp stödjer flottiljens traditionsbevarare med öppethållning av F 7 Gårds- och Flottiljmuseum tisdagar i jämna veckor kl 15-19. I sommar kommer museet att ha ökat öppethållning med hjälp av kommunanställd skolungdom. Den 6 juni invigs Vänerslingan, som skall gå från Örslösarondellen i Lidköping till rastplats Viggen i Grästorp. I Tun kan resenärerna göra en avstickare till museet. Ordföranden efterlyser fler deltagare i museigruppen för att dels inventera förrådshållen materiel och dels kunna öka öppethållningen av museet.

Stig-Arne Jacobson informerade om de bekymmer föreningen haft med tryckningen av årets SÅTENÄSGRIPEN. Detta var huvudanledningen till att utskicket till medlemmarna försenades. Tre bidrag till nästa års nummer har redan inkommit. Han vädjade om fler bidrag från medlemmarna.


§ 22 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet informerade F 7 stabschef om genomförda och planerade förändringar på Såtenäs Garnison. Därefter åt 22 medlemmar middag på Parkmässen.

 

Jan Wikström
Sekreterare

Justeras:

Nils Ullgren                        Gudrun Olausson